Klášter sester klarisek 

Náš klášter - společenství

Nový klášter klarisek v Brně – Soběšicích byl posvěcen 1. listopadu 1997. Leží na severním okraji Brna.

Jeho chrámový prostor je otevřen pro všechny a zve k modlitbě. Pro hosty, kteří hledají ticho a Boží blízkost, máme pět pokojů a potřebné zázemí.

My, klarisky, žijeme v odloučenosti v klauzuře našeho kláštera, kam nikdo jiný nemá přístup. Tento prostor ticha a modlitby opouštíme jen když je to nutné. Nemáme tedy ani žádnou apoštolskou či charitativní činnost. Bůh nás svedl dohromady jedině proto, abychom ho hledaly a snažily se zůstat ponořeny v modlitbě. To je naše zvláštní misie uvnitř církve. Lze ji pochopit jedině v živé víře ve výkupnou sílu modlitby a oběti v jednotě s Kristem.

Naše společenství tvoří v současné době devět sester. Pocházíme z velice rozdílných prostředí a žijeme spolu v lásce, která však musí být vždy znovu vybojována. Naší zárukou je Ježíš Kristus. Při tom stavíme na jeho slově: „Kde jsou dva  nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich“ Mt 18,20.

Celou naši existenci předáváme Bohu ve slibech poslušnosti, chudoby a čistoty. V tom spočívá intensivní forma následování Ježíše, jak ji nacházíme v evangeliu. Manželství je dobré, vlastnictví a majetek jsou dobré a svobodná vůle byla člověku dána Bohem. Svými sliby nepopíráme tyto velké hodnoty, ale vzdáváme se jich v pohledu na plnost Božího království, které už je mezi námi a chce se stále šířit v nás i kolem nás.  Vrcholem všeho je život lásky jako odpověď na Lásku, kterou nám dává Bůh. Proto smíme žít v jednoduchosti, bez materiálního zajištění, stejně tak jako žil Ježíš. Sesterské společenství nám je pomocí a oporou.